Goede accommodaties voor iedere kern

De Gestelse Coalitie is verheugd met de komst van de “Gemeente-huif” in het gemeentehuis en complimenteert het college met de gevolgde route waarbij input is opgehaald bij alle gebruikers/ betrokkenen. Het is echter even belangrijk om bij het vervolgtraject zo veel mogelijk personen en organisaties te betrekken.

Elke kern in onze gemeente – en Gemonde in het bijzonder – heeft recht op een goed functionerende Multi Functionele Accommodatie (MFA). De Gestelse Coalitie zet onverminderd in op versterking van deze MFA’s. De bibliotheek maakt daar een vanzelfsprekend onderdeel van uit.

Met Jacobskamp in Den Dungen en de Brand in Berlicum hebben we mooie concentratie-oplossingen voor sportaccommodaties. De fusie van SCI en RKVV en het samengaan op Zegenwerp past in hetzelfde rijtje. Samen delen van accommodaties en voorzieningen op sportpark de Laat vormt ook voor DGC een uitdaging.


Leefomgeving en openbare ruimte

Onderzoek binnensportaccommodaties

Capaciteitsproblemen en een verouderde Sporthal de Run zijn aanleiding voor een onderzoek naar de binnensportaccommodaties in de hele gemeente. Ook de gebruikers van Sporthal de Misse in Den Dungen en Sporthal Theereheide in Sint-Michielsgestel hebben wensen en dat geldt ook voor Zwemclub Zegenwerp. Onderzoek moet uitwijzen op welke plek(ken) uitbreiding van binnensportaccommodaties het meest gewenst is.

MFA’s

Elke kern in onze gemeente heeft recht op een goed functionerende Multi Functionele Accommodatie. De Gestelse Coalitie zet onverminderd in op versterking van de MFA’s. De bibliotheek maakt daar een vanzelfsprekend onderdeel van uit.

Gemeente’huif’

De Gestelse Coalitie is verheugd met de komst van de “Gemeente-huif” in de nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) en complimenteert het college met de gevolgde routing waarbij input is opgehaald bij alle gebruikers/ betrokkenen. Het is en blijft echter even belangrijk om bij het vervolgtraject zo veel mogelijk personen en organisaties te betrekken. Hierdoor kan er door tijdig voortschrijdend inzicht, indien nodig, snel geanticipeerd en gereageerd worden.

Litserborg Den Dungen

Het College heeft samen met het bestuur van de Litserborg een doortimmerd bedrijfsplan laten opmaken. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen maar bij de juiste uitvoering van de aanbevelingen uit het bedrijfsplan hebben we alle vertrouwen in het succesvol realiseren van de “huiskamer” voor de gemeenschap van Den Dungen. 

Leefbaarheid Gemonde

Het niveau van de maatschappelijke voorzieningen in Gemonde blijft achter ten opzichte van de andere kernen. Voor De Gestelse Coalitie ligt hier een aandachtspunt dat we goed zullen bewaken en waar we, indien nodig, actie ondernemen. De plannen voor de realisatie van een nieuwe MFA in het Kindcentrum van de Lambertusschool en de ontwikkeling van Sportpark de Laat dienen daarom voortvarend te worden opgepakt. Het onderwerp “passende woningbouw” is ook in Gemonde een punt van zorg. Gezien de veranderde Provinciale regelgeving kunnen er ook mogelijkheden ontstaan voor Gemonde

Oude gemeentehuis Gestel

Het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein moet voor de Gestelse gemeenschap bewaard blijven en mag een maatschappelijke functie krijgen. Ook mogelijkheden voor een ambtelijke bezetting door de Gemeente sluiten wij niet op voorhand uit. Door dit markante gebouw te bewaren wordt de leefbaarheid van het centrum versterkt. De Gestelse Coalitie wil minder slopen, maar zeker meer bouwen.

Overlast bouwactiviteiten

Bouwactiviteiten zorgen overal in onze gemeente voor overlast bij omwonenden en ondernemers en brengen de veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte in gevaar. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen dient hier nadrukkelijk aandacht voor te zijn en tijdens de bouw moet hierop streng gehandhaafd worden.

Related Posts