Zorg voor kwetsbare groepen

De rol van de gemeente na de belangrijke transities binnen het Sociaal Domein wordt steeds groter. Daarbij heeft de gemeente de belangrijke taak om kwetsbare groepen die ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

De transformatie binnen het Sociaal Domein dient integraal te worden aangepakt. De Gestelse Coalitie wil daarom inzetten op versterking van de brede welzijnsorganisatie Bint, omdat deze organisatie, daarin een belangrijke verbindende factor vormt.

Armoedebeleid, vrijetijdsbesteding voor kwetsbare groepen en vrijwilligersbeleid zijn voor De Gestelse Coalitie de belangrijkste speerpunten binnen het Sociaal Domein. Ook toegankelijkheid en informatievoorziening zijn essentieel. Inwoners moeten weten welke regelingen er zijn en bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Armoedebeleid

Bestrijding van de armoede is voor De Gestelse Coalitie heel belangrijk. Meer aandacht voor de bestrijding van armoede bij kinderen heeft onze prioriteit. Hiervoor kunnen de Klijnsmagelden worden ingezet.

Maatschappelijke zorg/eenzaamheid

De Gestelse Coalitie wil bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen van kwetsbare groepen door middel van stimulering en activering van sport, bewegen en een goede invulling van vrije tijd. Wij onderstrepen in dit kader het belang van wijkinitiatieven, burenhulp en ondersteunende netwerken en willen het inrichten van kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk stimuleren.

Volwaardig meedoen

Gezondheidspreventie kun je niet alleen. Niet als gemeente, school, vereniging, instelling, sociale partner of zorgaanbieder. Maar samen kan het wel. Samen erover praten is al mooi. Maar nog beter is het om samen een brede organisatie te vormen, waarin concrete acties leiden tot resultaat. De Gestelse Coalitie onderschrijft in dit kader het Actieplan Sint-Michielsgestel 2030: Iedereen is waardevol en kan volwaardig meedoen (www.volwaardigmeedoen.nl).

Vrijwilligers

Er is een groot tekort aan vrijwilligers dus we moeten er alles aan doen om deze belangrijke groep te ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren. Ook hierbij is een integrale aanpak noodzakelijk en kan Bint de verbindende factor zijn als het gaat om het in contact brengen van verenigingen en vrijwilligers.

Related Posts