Meer betaalbare en duurzame woningen

De vraag welke doelgroepen we met welk soort woningen moeten bedienen staat centraal. Zo bestaat er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor alleenstaanden en jongeren, die in onze dorpen willen blijven wonen. Bij ouderen leven vooral wensen op het gebied van levensloopbestendig en veilig wonen in duurzame (senioren)woningen. Alle mogelijkheden om energieneutraal te zijn moeten worden benut. De Gestelse Coalitie juicht burgerinitiatieven zoals zonnepanelen- en spouwmuurisolatie-projecten van “Met elkaar Voor elkaar” toe.


Er zijn te weinig (sociale) woningen in Sint-Michielsgestel en dit probleem doet zich vooral voor op de korte termijn. Redenen hiervoor zijn onder andere dat er de afgelopen tien jaar te weinig plannen zijn ontwikkeld. Verder zijn de woningcorporaties de afgelopen jaren financieel gekort door het rijk zodat ze geen capaciteit hadden om te bouwen en werd de gemeente door middel van een zogenaamd ‘woningcontingent’ vanuit de provincie sterk beperkt in de aantallen te bouwen woningen.

Bouwen naar behoefte

Het aandringen van het Gestelse College in het regionale wethoudersoverleg volkshuisvesting heeft er mede toe geleid dat de provincie is afgestapt van een cijfermatige benadering van de aantallen te bouwen woningen naar een –ook door de Gestelse Coalitie voorgestane kwalitatieve woonagenda, waarbij de inzet vooral gericht moet zijn op het bouwen naar behoefte. Daarbij gaat het dus niet alleen om aantallen maar vooral om de vraag welke doelgroepen we met welk soort woningen moeten bedienen. Zie als voorbeeld de resultaten van de enquête naar de woonwensen van jongvolwassenen, waaruit blijkt dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren, die in onze dorpen willen blijven wonen. Bij ouderen leven vooral wensen op het gebied van levensloopbestendig en veilig wonen in duurzame woningen. De Gestelse Coalitie is dan ook groot voorstander van algemene woonscans, zoals nu door KBO’s uitgevoerd en specifieke adviezen van bijvoorbeeld adviseurs van het “Politiekeurmerk Veilig Wonen”. Deze scans dienen dan wel gratis of tegen minimale onkostenvergoeding aangeboden worden. De Gestelse Coalitie wil de mogelijkheden van (kortings-)afspraken tussen Gemeente en ondernemers laten onderzoeken.

Meer betaalbare woningen 

Er moet een inhaalslag gemaakt worden als het gaat om voldoende betaalbare woningen in onze gemeente. We blijven daarom onverminderd inzetten op acties richting woningcorporaties, particuliere initiatiefnemers en beleggers om op zoek te gaan naar zowel lange – als kortetermijnoplossingen om het tekort aan (sociale) woningen in onze gemeente op te lossen. De Gestelse Coalitie wil ook graag de mogelijkheden van (sociale) woningbouw in maatschappelijk vastgoed laten onderzoeken.

Starters

De Gestelse Coalitie is een voorstander van het onderzoek naar alternatieven voor of naast startersleningen. Er zijn in de markt alternatieven beschikbaar voor een dergelijke lening. Waar mogelijk willen we wel andere instrumenten inzetten waardoor het voor starters gemakkelijker wordt om een huis te kopen. Denk bijvoorbeeld aan de regeling voor huurkoop zoals die in de gemeente Vught wordt toegepast.

Ontwikkelen locatie Heidelust

Zoals unaniem door de Raad besloten is budgettaire neutraliteit voor de fuserende verenigingen enerzijds en de gemeente anderzijds is een voldoende opbrengst van Heidelust een belangrijke randvoorwaarde. Maar we hechten er nog meer aan om op Heidelust, conform onze Woonvisie te bouwen voor de behoefte aan woningen voor onze inwoners. We zullen erop toezien dat er een gezonde balans wordt gevonden in de gebiedsvisie tussen deze financiële randvoorwaarden en de kwalitatieve invulling van de woningen.