Stimuleren van toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid

Hoewel we als gemeente geen grote bedrijventerreinen willen, moet het moderniseren van bedrijventerreinen niet uit het oog verloren worden. Zo is het bedrijventerrein aan de Venkant dringend toe aan een upgrade.

Onze ondernemers/winkeliers gunnen wij een goede positie binnen onze dorpskernen.

De (nieuwe) economische kansen op gebied van recreatie en toerisme met de Dommel, de Ruwenberg, Zuiderwaterlinie, Linie 1629 met de 3H’s (Halder, Haanwijk, Herlaer) en de Moestuin en de Keerdijken van Den Dungen moeten worden benut.


Toerisme

Wij willen investeren om Sint-Michielsgestel beter vindbaar en herkenbaar te maken als groene gemeente waar het goed recreëren is. De Dommel, de Bossche- en Dooibroek met Haanwijk en Herlaer, het gebied rond de Meerse Plas en de oude Zuid Willemsvaart bieden in dit kader volop kansen. Ook de diverse wandel- en fietsmogelijkheden zouden in dit kader volop benut kunnen worden

Onze ondernemers/winkeliers moeten zich inspannen om een goede positie te verwerven in het nieuwe centrum. Door de Dommel meer bij het centrum van Sint-Michielsgestel te betrekken wordt het centrum aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. Dit vormt tevens een positieve impuls voor lokale ondernemers.

De (nieuwe) economische kansen op gebied van recreatie en toerisme met de Dommel, de Ruwenberg, Zuiderwaterlinie, Linie 1629 met de 3H’s (Halder, Haanwijk, Herlaer) en de Moestuin en de Keerdijken van Den Dungen moeten worden benut.

Bedrijventerreinen

Het bedrijventerrein aan de Venkant is verouderd en is toe aan een upgrade. De Gestelse Coalitie heeft het college gevraagd om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Een van de uitgangspunten hierbij is dat ook de overlast voor omwonenden hiermee wordt teruggedrongen.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid van onze forensengemeente wordt versterkt door een actieve deelname aan de regionale stimuleringsactiviteiten. De actieve en succesvolle participatie van de gemeente in het regionale arbeidsmarktbeleid moet worden gecontinueerd. Samen met WSD en (onze) onderwijsinstellingen zoals Elde College en Beekvliet.

Scholen

De positie van de tien Kindcentra in onze Gemeente is qua huisvesting op orde en wordt qua functioneren versterkt met de “Bibliotheek op School”. In verband met teruglopende leerlingenaantallen is aandacht nodig de mogelijke gevolgen daarvan. Inzet op nieuwe woningbouw in Gemonde vormt een mogelijke barrière voor deze dreiging voor de Lambertusschool. 

OZB

Natuurlijk zou het mooi zijn als de OZB omlaag kan en als De Gestelse Coalitie zijn wij daar ook voor, maar wij vinden het belangrijker om de voorzieningen in onze kernen verder te verbeteren. Daarvoor is geld nodig en daarom opteren wij voor gelijkblijvende OZB-lasten.

Hondenbelasting

De Gestelse Coalitie wil de hondenbelasting handhaven om daarmee maatregelen te financieren, waarmee de overlast van hondenpoep verminderd kan worden; handhaving is daarbij essentieel.

Toeristenbelasting

Voor de gemeente betekent toerisme, naast een bijdrage aan de economie en de arbeidsplaatsen, ook een extra kostenpost. Om deze extra kosten te kunnen dragen wordt er toeristenbelasting geheven. De Gestelse Coalitie is er voorstander van dat de geïnde toeristenbelasting volledig ten goede komt aan deze sector om mede hierdoor het toerisme te stimuleren en te ondersteunen.

Related Posts